Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim (Boris Semizorov, Vidoulská 2, Praha 5, 15000, IČO:10976540 prevádzkovateľ internetového obchodu Colorika.sk) a kupujúcim t.j. zákazníkom.


Kúpna zmluva vzniká odoslaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Uzavretie kúpnej zmluvy je potvrdené správou predávajúceho na emailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabaliť tovar. Odoslať tovar v dohodnutej lehote zvyčajne do 10 pracovných dní a vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.Predávajúci negarantuje žiadny termín dodania, v prípade dodacej lehoty dlhšej ako 10 pracovných dní upozorní o tom kupujúceho emailom alebo telefonicky. Do dodacej doby sa nezapočítava doba doručenia dopravcom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou a prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade tovaru na špecifickú objednávku kupujúceho na dobierku (neštandardný rozmer, farebné prevedenie a pod.) je kupujúci v prípade neprevzatia zásielky povinný uhradiť celú sumu za objednávku vč. poštovného. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. 

Objednávka tovaru:

Objednávku tovaru je možné urobiť prostredníctvom formulára na web stránke. Obrazy sú vyrobené a vyexpedované až po zaplatení objednávky (alebo autorizácie objednávky zo strany kupujúceho v prípade dobierky) a prijatí platby na účet predajcu , tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Doba výroby a expedície (počíta sa až po prijatí platby alebo autorizácie objednávky zo strany kupujúceho) sa pohybuje do 10 pracovných dní, ale zvyčajne je kratšia. Vo výnimočných prípadoch sa môže doba predĺžiť, v tomto prípade bude predajca kupujúceho neodkladne informovať na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefonicky. Objednávku je možné bezplatne zrušiť so súhlasom predávajuceho, ak tovar ešte nebol zabalený a vyexpedovaný, alebo v prípade oznámenia predĺženia dodacej doby dlhšej ako 15 pracovných dní. V opačnom prípade musí kupujúci uhradiť náklady spojené s objednávkou, balením, expedíciou a vrátením tovaru predávajúcemu (15 EUR). Do dodacej doby sa nezapočítava doba doručenia dopravcom.

Ceny:

Predávajúci nie je platcom DPH. Cena uvedená pri každom výrobku je konečná.  Poštovné je 2 EUR, poplatok za dobierku je 1,3 EUR.

Doručenie tovaru:

Tovar bude doručený na adresu kupujúceho prostredníctvom kuriérskej služby GLS Slovakia. Osobný odber nie je možný.

Odstúpenie od zmluvy:

Ak by kupujúcemu objednaný a doručený tovar zo štandardného portfólia z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, môže ho do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť predávajúcemu (na reklamačnú adresu predávajúceho) spolu s nadobúdacim dokladom od predávajúceho. Predajca za riadne vrátený a nepoškodený tovar bez známok používania, zašle sumu za tovar a náklady súvisiace s jeho objednaním prevodom na bankový účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od doručenia nepoškodenej zásielky. Nie je možné vrátiť tovar zhotovený na osobité požiadavky kupujúceho t.j. tovar na objednávku mimo štandardného portfólia obrazov. Zásielka s vráteným tovarom musí byť poistená a jej náklady znáša kupujúci. Predávajúci nepreberie zásielku od kupujúceho na dobierku.

Záruka na tovar:

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia nechať vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar po prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia zásielky od kuriérskej služby alebo prevzatím na pobočke pošty. Na všetok tovar sa vzťahuje 2-ročná záruka. Na farebnú stálosť výtlačku poskytuje predajca záručnú dobu 6 rokov, za predpokladu správneho používania (nevystavovať priamemu slnečnému svitu, vlhkosti a mechanickému namáhaniu). Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese zásielkového obchodu.

www.colorika.sk:

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru (Uveďte prosím telefón a email do doručovacích údajov prosím, v opačnom prípade sa Vám môže balík vrátiť! Ďakujeme):

ZZS Dekor s.r.o.
Ringhofferova 1/115
Praha 5

15521

Ceská Republika

+420775420486

Info@colorika.sk

V prípade zaslania balíka na reklamačnú adresu nás prosím informujte mailom alebo telefonicky dopredu pre vyzdvihnutie zásielky našim pracovníkom.

Emailová adresa pre reklamácie je info@colorika.sk

Telefónne číslo pre reklamácie je 0918376885

 

Riešenie sporov:

V prípade sporu medzi kupujúcim a predávajúcim môže kupujúci využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu.

V tomto prípade sa kupujúci môže obrátiť na :

Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) kde sú uvedené príslušné informácie k tomu potrebné

Alternatívne riešenie sporu v rámci EU je tiež možné zahájiť na stránkach  :

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 



Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Za účelom vybavenia objednávky si predávajúci - predávajúci musí uložiť osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, emailová adresa, kód tovaru) za účelom plnenia zmluvy. Správcom týchto osobných údajov je predávajúci. V prípade neposkytnutia týchto údajov, predávajúci uzavrieť zmluvu nemôže. Poskytnutie údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné. Vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením osobných údajov kupujúceho do databázy spredávajúceho za účelom plnenia zmluvy.

Kupujúci má právo kedykoľvek písomne tento súhlas odvolať (emailom na info@dekobraz.sk alebo písomne na adresu predávajúceho) . Predávajúci prehlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím osobám (s výnimkou informácií zásielkovej službe nevyhnutne nutných s doručením objednávky, externého poskytovateľa účtovníckych služieb a správcu stránky ) ani do tretích krajín. Anonymizované údaje o kupujúcom (dáta nespojiteľné s konkrétnym užívateľom) môžu byť spracovávané tretími stranami (napr. Google, Facebook, Seznam…). Všetky dáta s osobnými údajmi kupujúceho sú uložené zašifrované u predávajúceho. Bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Uložené osobné údaje nepoužívame na iné účely ako plnenie zmluvy. Nepoužívame emailové newslettery.

Údaje budú uložené po dobu záručnej lehoty, účtovné doklady (faktúry) sú uchovávané po dobu 5 rokov podľe zákona o učtovníctve. Kupujúci má právo vedieť, ktoré osobné údaje predávajúci o ňom uchováva, právo ich zmeniť, preniesť alebo vymazať, alebo podať sťažnosť na spracovávanie svojich osobních údajov. A to podaním žiadosti na emailovú adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.

Kupujúci v prípade potreby môže podať stažnosť na dozorový úrad. Dozorovým úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia:

Práva zákazníka vo vzťahu k spoločnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Spoločnosť ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.